top of page

Hoàng Thục Linh - Acoustic Night

𝐇𝐎𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔𝐂 𝐋𝐈𝐍𝐇 - 𝕒𝕔𝕠𝕦𝕤𝕥𝕚𝕔 𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥

Special Guest: 𝐃𝐎𝐀𝐍 𝐏𝐇𝐈

𝟟𝕡𝕞 - 𝔻𝕖𝕔𝕖𝕞𝕓𝕖𝕣 𝟙𝟝𝕥𝕙

- - - - - - - - - - -

ᴇxᴄʟᴜꜱɪᴠᴇ ɪɴᴠɪᴛᴀᴛɪᴏɴ ᴏɴʟʏ

ʟɪᴠᴇꜱᴛʀᴇᴀᴍ ᴏɴ ᴛᴇᴠɪ, 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒

ʟɪɴᴋ ᴛᴇᴠɪ: https://tevi.com/e/87975849/

- - - - - - - - - - -

Saigon Grand Center - Lobby

16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708
9 views0 comments

Comments


bottom of page